Obowiązek informacyjny RODO

Patrycja Klaudia Budna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Warszawska”

ul. Bukowskiego 1 lok. 2, 15-066 Białystok


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Klaudia Budna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Warszawska” adres: ul. Bukowskiego 1 lok. 2, 15-066 Białystok.

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem: ul. Bukowskiego 1 lok. 2, 15-066 Białystok lub adresem e-mail: patrycja.budna@cmwarszawska.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu świadczenia usług medycznych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 1 lit. h)  RODO,

b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych: na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 1 lit. h) RODO,

c) w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczącej planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności przedsiębiorstwa Patrycja Klaudia Budna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Warszawska”: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1 lit a) RODO – jeśli taka zgoda zostanie przez Pana/Panią wyrażona.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym między innymi: Narodowy Fundusz Zdrowia, podmioty współpracujące z administratorem w zakresie diagnostyki, podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych).

5. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia.

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej.

7. Administrator może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od podmiotów współpracujących z Administratorem, w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa lub zgody osoby, której dane dotyczą.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z przepisami prawa, w szczególności, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a w przypadku wyrażenia zgody przez okres do czasu cofnięcia tej zgody.

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do celów wskazanych z pkt 3 lit. a) i b) oraz dobrowolne do celu wskazanego w pkt 3 lit. c).

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


Polityka Cookies

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
§ 2 Rodzaje Cookies
§ 3 Bezpieczeństwo
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
§ 7 Wymagania Serwisu
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie